Disclaimer en privacy

U bent hier

Inleiding: 

Het DEPARTEMENT WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN (hierna: het DEPARTEMENT WVG) respecteert jouw rechten bij de verwerking van je persoonsgegevens. In deze verklaring vind je hoe we jouw persoonsgegevens verzamelen, verwerken en gebruiken. Deze privacyverklaring geeft het algemene beleid aan op het vlak van gegevensverwerking en - bescherming van:

 

DEPARTEMENT WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN
Koning Albert II-laan 35 bus 30
1030 Brussel
Wie verwerkt jouw persoonsgegevens?

Het DEPARTEMENT WVG verwerkt jouw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring gebruiken we het persoonlijk voornaamwoord ‘we’ om te verwijzen naar het DEPARTEMENT WVG. Het DEPARTEMENT WVG is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens die in deze verklaring worden omschreven en toegelicht.

We verwerken alleen persoonsgegevens en we laten alleen persoonsgegevens verwerken als dat noodzakelijk is om de taken die ons zijn toebedeeld te kunnen verrichten. We verwerken de persoonsgegevens altijd in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), en met de bepalingen van de federale en Vlaamse regelgeving over de bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens.

Als je algemene vragen hebt over de manier waarop we jouw persoonsgegevens verwerken, kan je contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming (hierna: FG), in het Engels de Data Protection Officer (DPO), van het DEPARTEMENT WVG. Dit kan door te mailen naar dpo.dwvg@vlaanderen.be. Je kunt ook terecht bij de FG met opmerkingen en suggesties en om jouw rechten uit te oefenen.

Wanneer verzamelen en verwerken we jouw persoonsgegevens?

We verzamelen en verwerken jouw persoonsgegevens in het kader van de Sociale Kaart. De website www.desocialekaart.be is een databank die gegevens over zorgvoorzieningen en zorgverstrekkers verzamelt, onderhoudt en via het internet publiceert.

De sociale kaart wil een toegangsweg bieden tot de hulpverlening die het best een antwoord kan formuleren op een probleem of hulpvraag. Burgers en professionele hulpverleners dienen steeds met de voorzieningen en zorgverstrekkers zelf contact op te nemen om een beroep te kunnen doen op hulpverlening.

Welke gegevens verwerken we over jou?

Wat betreft de soort persoonsgegevens die we verzamelen, maken we een onderscheid tussen drie verschillende groepen persoonsgegevens.   

  • De profielgegevens

Allereerst verzamelen we profielgegevens, indien een burger een profiel aanmaakt. Een individuele burger hoeft geen profiel aan te maken en in te loggen om in de sociale kaart antwoorden te zoeken op zijn/haar hulpvraag. Opzoekingen (zonder profiel) via de website verlopen volledig anoniem

  • De gepubliceerde persoonsgegevens van zorgverstrekkers en werknemers en/of contactpersonen in zorgvoorzieningen

Daarnaast verzamelen we ook persoonsgegevens van zorgverstrekkers, werknemers en/of contactpersonen in zorgvoorzieningen. We verzamelen volgende gegevens: naam, achternaam, telefoonnummer, e-mailadres, adres.

  • De niet-gepubliceerde persoonsgegevens van zorgverstrekkers en werknemers en/of contactpersonen in zorgvoorzieningen

Ten slotte verzamelen we ook niet-gepubliceerde contact-gegevens van zorgverstrekkers, werknemers en/of contactpersonen in zorgvoorzieningen. De contact-gegevens zijn het e-mail adres en/of het telefoonnummer.

Deze persoonsgegevens worden niet gepubliceerd op de publieke website, wel in de beheermodus die toegankelijk is voor interne en externe beheerders die deze bevoegdheid hebben.

Hoe verzamelen en verwerken we persoonsgegevens?

De persoonsgegevens worden op twee manieren verkregen. Ten eerste kunnen de gegevens rechtstreeks bij jou worden opgevraagd via het formulier op de website om een account aan te maken.

Ten tweede worden de gegevens verkregen via organisaties en zorgverstrekkers. Het team sociale kaart is actief bezig met het opsporen en corrigeren van hiaten en onvolmaaktheden, maar blijft vooral afhankelijk van input van de organisaties en zorgverstrekkers zelf. De persoonsgegevens op de website zijn zo zorgvuldig, begrijpelijk en volledig mogelijk opgesteld, op basis van de huidige kennis. Ondanks onze inspanningen kan het gebeuren dat de informatie niet meer volledig, juist, nauwkeurig of bijgewerkt is.

Het team sociale kaart zal tekortkomingen zo snel mogelijk wegwerken. De inhoud van de website kan steeds zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd, aangevuld of verwijderd worden.

Op elke fiche staat een link 'wijziging suggereren'. Samen met de suggestie van wijziging vragen we ook om jouw naam, e-mailadres en/of telefoonnummer in te vullen, zodat we jou kunnen contacteren mochten we bijkomende informatie willen. Ook via het contactformulier zijn we bereikbaar.

Waarvoor verwerken we jouw persoonsgegevens?
  • De profielgegevens

Een profiel aanmaken heeft voor professionele hulpverleners en zorgverstrekkers bijkomende voordelen. Via jouw profiel kan je een favorietenlijst bijhouden of veel gebruikte zoekopdrachten opslaan. Het is ook mogelijk om persoonlijk commentaar aan een fiche toe te voegen. Deze informatie is strikt persoonlijk gekoppeld aan jouw account/profiel.

  • De gepubliceerde persoonsgegevens van zorgverstrekkers en werknemers en/of contactpersonen in zorgvoorzieningen

We verwerken deze gepubliceerde persoonsgegevens om een overzicht te bieden van het huidige zorgaanbod in Vlaanderen.

  • De niet-gepubliceerde persoonsgegevens van zorgverstrekkers en werknemers en/of contactpersonen in zorgvoorzieningen

Deze contactgegevens worden opgevraagd ter kwaliteitscontrole en actualisatie van de gegevens en ter ondersteuning van de werking van verantwoordelijke beheerders en de Vlaamse overheid.

Wat zijn de grondslagen voor de verwerking van jouw persoonsgegevens?
  • De profielgegevens

Bij het aanmaken van een account dient de gebruiker uitdrukkelijk kennis te nemen van deze werkwijze en hiermee akkoord te gaan ('informed consent').

  • De (niet)-gepubliceerde persoonsgegevens van zorgverstrekkers en werknemers en/of contactpersonen in zorgvoorzieningen

Als overheidsdienst verwerken wij deze (niet)-gepubliceerde persoonsgegevens in het kader van onze taak van algemeen belang zoals omschreven in het Decreet houdende de sociale kaart van 3 mei 2019 (B.S. 26/06/2019).

Hoelang bewaren we jouw persoonsgegevens?

In overeenstemming met het Decreet houdende de sociale kaart van 3 mei 2019 (B.S. 26/06/2019) bewaren we de persoonsgegevens van de zorgaanbieder tot de zorgaanbieder definitief ophoudt zorg aan te bieden. De persoonsgegevens van de contactpersonen worden bewaard tot de contactpersonen niet meer actief zijn.

Worden jouw persoonsgegevens doorgegeven buiten de Europese Unie?

We geven jouw gegevens niet door aan landen buiten de Europese Unie of internationale organisaties. Dat zijn landen of organisaties die gevestigd zijn buiten het grondgebied van de Europese Economische Ruimte (Europese Unie + IJsland, Noorwegen en Liechtenstein).

We doen beroep op Google Analytics, hierbij worden analysecookies verzameld. In dit geval nemen we alle mogelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat jouw gegevens worden beschermd zoals bepaald in de Europese, federale en Vlaamse regelgeving.

Wat zijn jouw rechten?

Als we jouw persoonsgegevens verwerken in het kader van het algemeen belang, kun je je op elk moment verzetten tegen de verwerking van jouw gegevens. We wegen dan af of jouw individuele belangen zwaarder doorwegen dan het algemeen belang dat we nastreven met de verwerking.

Je kunt de gegevens die we over jou verwerken, altijd inkijken en, indien nodig, laten verbeteren. Je kunt daarvoor contact opnemen via dpo.dwvg@vlaanderen.be. We vragen dan een bewijs van jouw identiteit zodat jouw gegevens niet worden meegedeeld aan iemand die er geen recht op heeft. Je kunt hier ook terecht als je vindt dat jouw gegevens niet langer relevant zijn en dus verwijderd moeten worden.

Als je het niet eens bent met de manier waarop we jouw gegevens verwerken, kan je contact opnemen met onze FG via dpo.dwvg@vlaanderen.be. Daarnaast kan je een klacht indienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

Hoe worden jouw persoonsgegevens beveiligd?

We zorgen er voor dat de persoonsgegevens goed beveiligd, bewaard en getransporteerd worden, en enkel ingekeken kunnen worden door de medewerkers die ze nodig hebben.

Informatie die je in jouw profiel voor eigen gebruik bewaart (zoekopdrachten, favorietenlijstjes,…), zijn enkel toegankelijk voor jezelf. Alle noodzakelijke technische beveiligingsvereisten zijn gevolgd om ervoor te zorgen dat deze gevoelige informatie geëncrypteerd opgeslagen wordt.

Algemene informatie

We hebben het recht om het beleid te wijzigen en aan te passen. Wijzigingen en aanpassingen melden we altijd via de website.

Deze site bevat hyperlinks en verwijzingen naar websites van andere overheden, instanties en organisaties, en naar informatiebronnen die door derden worden beheerd. De Vlaamse overheid heeft over deze websites geen enkele vorm van controle en kan daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of juistheid van de inhoud en over de beschikbaarheid van de websites en informatiebronnen. De Vlaamse overheid kan ook niet garanderen dat deze websites een privacy-beleid naleven overeenkomstig de AVG. We raden gebruikers dus aan dit zelf na te gaan door de privacy-clausules te raadplegen die op iedere website moeten voorkomen.

De Vlaamse overheid kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat door het gebruik van de website of van de op of via de website ter beschikking gestelde informatie. Dat geldt zonder enige beperking ook voor alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadigingen van uw apparatuur, programma's of andere gegevens op jouw computersysteem. De Vlaamse overheid kan niet garanderen dat de site www.desocialekaart.be volledig vrij van onderbreking is en niet door andere technische problemen wordt getroffen.