Inhoud sociale kaart

U bent hier

Inleiding: 

De sociale kaart bevat een overzicht van de diensten, organisaties en voorzieningen uit de welzijns- en gezondheidssector in Vlaanderen en Brussel.

Wat is wel opgenomen in de sociale kaart?
 • Algemene sociale dienstverlening: Algemeen Welzijnswerk, OCMW, thuislozenzorg,...;

 • Lichamelijke gezondheidszorg: Dringende medische hulpverlening, medisch hulpmateriaal, ziekenhuizen, sociale diensten van ziekenhuizen, palliatieve zorg,...;

 • Geestelijke gezondheidszorg: Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg, beschut wonen, psychiatrische afdelingen van algemene ziekenhuizen, hulpverlening aan mensen met een verslaving,...;

 • Thuiszorg: Dienstencentra, diensten voor gezinszorg, dagverzorgingscentra, centra voor kortverblijf,...;

 • Relaties en seksualiteit: Diensten relaties en seksualiteit, familiaal geweld, relatie- en scheidingsbemiddeling,...;

 • Opleiding, werkloosheid en tewerkstelling: Centra voor basiseducatie, vakbonden, sociaal secretariaten, VDAB-kantoren, werkwinkels, arbeidszorg,...;

 • Huisvesting: Woonwinkel, huisvestingsdiensten OCMW en gemeente, sociale huisvestingsinitiatieven,...;

 • Rechtshulp en justitie: Wetswinkel, justitieel welzijnswerk, slachtofferzorg, daderhulp, justitiehuizen,...;

 • Kinderen en gezinnen: Diensten van Kind en Gezin, kinderopvang, centra voor integrale gezinszorg, bezoekruimtes, speel-o-theken, kinderbijslagfondsen,...;

 • Jongeren: Jongerenadviescentra, jeugd(welzijns)werk, centra voor leerlingenbegeleiding, Lokale Overlegplatforms Gelijke Onderwijskansen, schoolopbouwwerk, woonbegeleiding jongeren,...;

 • Jeugdhulpverlening: sociale dienst gerechtelijke jeugdhulp, private voorzieningen, publieke jeugdinstellingen,...;

 • Ouderen: Aanvraag en toekenning pensioen, ouderen(mis)behandeling, ontmoetingscentra, woonmogelijkheden voor ouderen,...;

 • Personen met een handicap: Handicap en advies, centra voor ontwikkelingsstoornissen, centra voor ambulante revalidatie, vrijetijdsbesteding en sport voor personen met een handicap, buitengewone onderwijsinstellingen, woonvormen voor meerderjarigen met een handicap,...;

 • Etnisch-culturele minderheden: Integratiecentra, tolken- en vertaaldiensten, opvangcentra, racismebestrijding,...;

 • Armoede en kansarmoede: Kringloopcentra, inloopcentra, verenigingen waar armen het woord nemen,...;

 • Samenlevingsopbouw: Maatschappelijk opbouwwerk, samenlevingsopbouw Vlaanderen,...;

 • Overheden: gerelateerd aan het welzijns- en gezondheidsveld: Provinciale diensten, Vlaamse Gemeenschap, Federale overheidsdiensten.

Wat is niet opgenomen in de sociale kaart?

Commerciële initiatieven, sportverenigingen, sociaal-cultureel werk,...

Wat wordt op termijn toegevoegd?

Samen met het Huis voor Gezondheid en de Samenwerkingsinitiatieven Eerstelijnsgezondheidszorg (SEL's) zal de databank uitgebreid worden met gegevens van de zorgverstrekkers (KB-78'ers) in Vlaanderen. Voor Brussel zijn die gegevens reeds opgenomen in www.zorgzoeker.be.

SEL GOAL (Vlaams-Brabant) werkt stapsgewijs aan het toevoegen van de zorgverstrekkers in de databank sociale kaart voor hun zorgregio.

Rubriek 19, gezondheidszorgberoepen, verwijst voorlopig enkel naar de gegevens die opgenomen zijn in Zorgzoeker (Brussel).