Inhoud sociale kaart

U bent hier

Inleiding: 

De sociale kaart bevat een overzicht van zorgvoorzieningen en zorgverstrekkers in Vlaanderen en Brussel.

Welke zorgaanbieders wel/niet opgenomen worden in de sociale kaart wordt verankerd in het Decreet houdende de sociale kaart van 3 mei '19 (B.S. 26/06/19), artikel 2.

Onder zorgaanbieder wordt in dit decreet verstaan:
1° een persoon, dienst of organisatie die als zorg- of welzijnsactor professioneel zorg of ondersteuning verleent aan personen met een zorg- en ondersteuningsvraag, inclusief de personen, diensten of organisaties met een gespecialiseerd zorg- en ondersteuningsaanbod. Gezondheidverstrekkers die niet door de overheid erkend zijn of aanbieder zijn van niet door de ziekteverzekering terugbetaalde (alternatieve) geneeswijzen worden niet opgenomen in de sociale kaart, met uitzondering van diegenen die een positieve opportuniteitsbeoordeling krijgen van de dienst (lees: het departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin), vermeld in artikel 3;
2° een andere persoon, dienst of organisatie die zorg of ondersteuning biedt, waarvan de dienst, vermeld in artikel 3, van oordeel is dat hij moet opgenomen worden in de sociale kaart.

Op basis van het decreet wordt de scope van de sociale kaart bepaald. Zie het document

Wat is wel opgenomen in de sociale kaart?
 • Algemene sociale dienstverleningAlgemeen Welzijnswerk, OCMW, thuislozenzorg ...;

 • Lichamelijke gezondheidszorgDringende medische hulpverlening, medisch hulpmateriaal, ziekenhuizen, sociale diensten van ziekenhuizen, palliatieve zorg ...;

 • Geestelijke gezondheidszorgCentra voor Geestelijke Gezondheidszorg, beschut wonen, psychiatrische afdelingen van algemene ziekenhuizen, hulpverlening aan mensen met een verslaving ...;

 • ThuiszorgDienstencentra, diensten voor gezinszorg, dagverzorgingscentra, centra voor kortverblijf ...;

 • Relaties en seksualiteitDiensten relaties en seksualiteit, familiaal geweld, relatie- en scheidingsbemiddeling ...;

 • Opleiding, werkloosheid en tewerkstellingCentra voor basiseducatie, vakbonden, VDAB-kantoren, werkwinkels, arbeidszorg ...;

 • HuisvestingWoonwinkel, huisvestingsdiensten OCMW en gemeente, sociale huisvestingsinitiatieven ...;

 • Rechtshulp en justitieWetswinkel, justitieel welzijnswerk, slachtofferzorg, daderhulp, justitiehuizen ...;

 • Kinderen en gezinnenDiensten van Kind en Gezin, kinderopvang, centra voor integrale gezinszorg, bezoekruimtes, speel-o-theken, kinderbijslagfondsen ...;

 • JongerenJongerenadviescentra, jeugd(welzijns)werk, centra voor leerlingenbegeleiding, Lokale Overlegplatforms Gelijke Onderwijskansen, schoolopbouwwerk, woonbegeleiding jongeren ...;

 • Jeugdhulpverlening: sociale dienst gerechtelijke jeugdhulp, private voorzieningen, publieke jeugdinstellingen ...;

 • OuderenAanvraag en toekenning pensioen, ouderen(mis)behandeling, woonmogelijkheden voor ouderen ...;

 • Personen met een handicapHandicap en advies, centra voor ontwikkelingsstoornissen, centra voor ambulante revalidatie, vrijetijdsbesteding en sport voor personen met een handicap, buitengewone onderwijsinstellingen, woonvormen voor meerderjarigen met een handicap ...;

 • Personen met een migratieachtergrondIntegratiecentra, tolken- en vertaaldiensten, opvangcentra ...;

 • Armoede en kansarmoedeKringloopcentra, inloopcentra, verenigingen waar armen het woord nemen ...;

 • SamenlevingsopbouwMaatschappelijk opbouwwerk, samenlevingsopbouw Vlaanderen ...;

 • Overheden gerelateerd aan het welzijns- en gezondheidsveld: Provinciale diensten, Vlaamse Gemeenschap, Federale overheidsdiensten.

 • Zorgverstrekkers: Gezondheidzorgverstrekkers erkend door de KB78-wetgeving (huisartsen, kinesitherapeuten, zelfstandige verpleegkundigen, tandartsen, ...), aangevuld met tabakologen en Bewegen-Op-Verwijzing coachen.

Wat is niet opgenomen in de sociale kaart?

Sportverenigingen, sociaal-cultureel werk, instellingen uit het gewoon onderwijs, verstrekkers van alternatieve behandelwijzen, ...